Bronnen

 

 

A.S. Een werk als het onderhavige laat zich lastig documenteren. Feiten die iedereen kan achterhalen en waarnemingen die iedereen kan doen, behoren als het ware tot het publieke domein en hoeven niet te worden verantwoord. Maar hoe zit het met feiten en waarnemingen die door een bepaalde auteur voor het eerst zijn gepresenteerd? Mijn aanpak is dat ik naar die auteur verwijs, maar dat nalaat zodra anderen dat niet meer doen. Originele theorieën en meningen blijven natuurlijk persoonsgebonden.

 

Dit punt is van belang omdat er in de etnologie slordig wordt omgesprongen met andersmans inbreng. Twee typen zondaars zijn er: overschrijvers en herschrijvers. Overschrijvers zijn vrij onnozel, want vroeg of laat valt hun plagiaat door de mand. Herschrijvers verraden zichzelf slechts door dezelfde betoogtrant en woordcombinaties als hun inspiratiebron te bezigen. Al heb je behendige herschrijvers die consequent synoniemen hanteren, wie hun behandeling heeft ondergaan herkent dit onmiddellijk. Zelf vrees ik dit type zondaars inmiddels meer dan plagiatoren, want hun wandaad is tweezijdig: zij pikken eerst en verduisteren vervolgens. Onder (rijks-)voorlichters is herschrijven zo'n beetje de beroepsopvatting geworden. Als de informatie is vergaard door andere ambtenaren kan ik dat billijken, maar dat is lang niet altijd het geval. Oud-directeur Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft hele boekwerken gepubliceerd zonder een literatuurlijst toe te voegen, alsof zij alles uit haar blote hoofd kon noteren. Het gekke is, tegelijk mag zij zich de meest geciteerde etnologe van Nederland noemen, want journalisten die haar aanhaalden wisten wel hoe het hoorde.       

 

* Als algemene bron noem ik www.delpher.nl  In tegenstelling tot de vroegere krantenleggers en -microfiches kun je in deze digitale bron niet alleen iets vinden, je kunt erin zoeken. Zelfs omgekeerd zoeken is mogelijk (van dichtregel naar dichter bijv., ), maar die zegen biedt heel internet. Internet maakt zelfs sumiere bronvermelding mogelijk. Met behulp van een auteursnaam en een steekwoord leidt Google iedereen naar het juiste adres.

 

* 25 mei 2013. Voor concrete informatie wordt Wikipedia steeds belangrijker, sterker nog: wat bij de start in 2001 een mini-encyclopedie leek te worden, is inmiddels uitgegroeid tot de grootste bundeling van kennis in de geschiedenis. Ook ik maak er graag en dankbaar gebruik van, vooral vanwege de data uit andere landen, de sterkste troef van de site. Een gevaar dreigt echter wel: verdringing van andere visies. Ik ben het bijvoorbeeld falikant oneens met de stelling van Wikipedia dat de eerste kerkgang na de bevalling bij katholieken geen vernederend reinigingsritueel zou zijn geweest. In vroegere encyclopedieën speelde dit probleem van subjectiviteit eveneens, maar daarin werden belangrijke lemma's ondertekend, zoals het hoort, zou ik zeggen.

 

Wikipedia betekent ook een bedreiging voor andere overzichtswerken. Mij is het al een paar keer overkomen, bij Moederdag en Vaderdag, dat ik als eerste bepaalde feiten plus bron signaleer en enkele weken later bij Wikipedia dezelfde feiten plus bron aantref. Voor de leek kan het dan lijken alsof ik degene ben die leentjebuur heeft gespeeld en dat is nogal ontmoedigend. Ik zal mijn site in de lucht houden zolang ik me theoretisch en tekstueel kan onderscheiden, maar als dat ooit het enige wordt, is dat te weinig. 

 

* 18 januari 2014. De Engelstalige Wikipedia, heb ik gemerkt, is met referenties en citaten aanmerkelijk guller dan de Nederlandstalige, wat te maken zal hebben met het niveau van de desbetreffende redacteuren, want it takes een deskundige to know een deskundige. Toch heeft ook de Engelstalige editie de neiging andere auteurs te verdringen. In het lemma 'Carnival in the Netherlands', dat merkwaardigerwijs beter is dan het Nederlandse lemma over carnaval, kwam ik een letterlijke vertaling tegen van een hele alinea van mij, waarbij ik niet als auteur werd vermeld doch als bron, dus ter bevestiging van wat de redacteur in kwestie zogenaamd had bedacht. Ironisch hierbij is dat het om een visie op de betekenis van het carnaval in de jaren zestig en zeventig gaat waarvoor ik in Nederland nooit openlijke steun heb ontvangen maar die nu als waarheid aan de internationale gemeenschap wordt gepresenteerd. (P.S. Sinds 13 mei 2015 word ik gelukkig wel als auteur opgevoerd).        

 

Abels, P.H.A.M., Oorsprong van het vlöggeln te ver gezocht?, Jaarboek Twente, 1988

Ariès, Ph., Met het oog op de dood, westerse opvattingen tegenover de dood van de Middeleeuwen tot heden, Amsterdam 1977
Ariès, Ph., l 'Homme devant la mort, Paris 1977
Ariès, Ph., De samenleving tegenover de dood, Amsterdam Sociologisch Tijdschrift 6,2, 1979
Baas-Hoffschulte, I., Twentse bruiloften: feestroes van nuchtere mensen, een interpretatie van veranderende vormen en normen, in: Feest en ritueel in Europa, antropologische essays, red. A. Koster, Y. Kuiper en J. Verrips, Amsterdam 1983

Baggerman, Arianne & Dekker, Rudolf, Een kinderwereld in de Battafse tijd, in Gescheidenis van het privéleven, red. Pieter Stokvis, Amsterdam 2007
Berg, A. van den, Van binnen moet je wezen, Amsterdam 1989
Bernet Kempers, A.J., Om een struik die palm werd, Arnhem 1966
Bing, V. & Ueberfeldt, B. von, Nederlandsche Kleederdragten en gebruiken, Amsterdam 1857
Boer-Dirks, E., Nieuw licht op Zwarte Piet, Volkskundig Bulletin 19,1 1993

Boer, E & Helsloot, J, Het Sinterklaasboek, Zwolle 2009
Blok, A., Antropologische perspectieven, Muiderberg 1977

Booy, Frits, Op zoek naar Zwarte Piet, Eindhoven, 2007

Booy, Frits, Sinterklaas zat te denken...Een kleine geschiedenis van het sinterklaasgedicht, 2003, www.dbnl.org
Boissevain, J., Feestelijke vernieuwing in Nederland?, Cahiers van het P.J. Meertensinstituut 3, Amsterdam 1991
Boissevain, J., Revitalising European rituals, London 1992

Bomans, Godfried, Het mooiste carnval beneden de Moerdijk, Nieuwe buitelingen, Amsterdam/Brussel 1958
Bot, M., Een laatste groet, uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland, Rotterdam 1998
Bottema, H., Van nieuwjaar tot ouwejaar, in: Folklore der Lage Landen, red. Tj.W.R de Haan, Amsterdam, Brussel 1972 Broos, I. & Stoffers, E., Elite en de min in de zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek, Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 8,3 1991

Bree, Han van, Oranje eert de goedheiligman, tijdschrift Sint, 2014
Cappers, W., Een treffen in kerstsfeer. De kerstman als splijtzwam in de katholieke zuil, 1953 - 1959, Volkskundig Bulletin 22 1996
Carnaval, Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 3,1 1986
Cieraad, I., Een kwestie van eer en schande. Nieuwjaarsborden in Tietjerk: een recent gebruik, Volkskundig Bulletin 6,2 1980
Dame, V., Palmpasenoptochten in Nederland anno 1985, Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen 3,2 1986
Dasberg, L., Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel, Meppel 1975
Deinse, A.M.J., Etiquette, Amsterdam, Brussel 1965
Dekker, A.J., Vrijen in Nederland, Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 29, 1970
Dekker, A.J., De huwelijken van de huwelijksvragenlijsten, Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 30, 1978
Dekker, A.J., De opkomst van kerstboom en kerstversiering in Nederland, Volkskundig Bulletin, 9 1983
Dekker, A.J., Paasvuren, een veranderlijke traditie tussen toerisme en lokale identiteit, Volkskundig Bulletin 19,1 (1993)
Dekker, W.J., Goedheiligman, trek je beste tabbard an, Amsterdam z.j.
Delemarre, T., Oud-vaderlandse kraamgebruiken, Neerlands Volksleven 6, 1957
Deursen, A. Th. van, Mensen van klein vermogen, het kopergeld van de Gouden Eeuw, Amsterdam 1991
Dibbits, H. & Meder, Th., Kasbah in de Kanaalstraat, beeldvorming in en rond een multi-etnische stadswijk: een verkenning, Volkskundig Bulletin 25,1 1999
Dijkstra, W., Uit Friesland's volksleven, 2 dln, Leeuwarden z.j.

Doelman, E. & Helsloot, J. De kleine Olympus, over enkele figuren uit de alledaagse mythologie, Amsterdam 2008

Doelman, E. Gelukkig nieuwjaar, Amsterdam 2010
Duinkerken, A. van, Waarom ik zo denk…, Utrecht 1948
Drayer, E. Oudejaarspsalm, de teloorgang van een protestants huisritueel, Trouw, 31 december 2001

Elias, N., Het civilisatieproces, sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen, Utrecht/Antwerpen 1982

Emmer, Piet, de Nederlandse slavenhandel 1500 - 1850. Amsterdam 2003 
Ensel. R., Held voor één dag: de 1 april-viering in Brielle, in J. Boissevain, Feestelijke vernieuwing in Nederland, Cahiers van het P.J. Meertensinstituut 3 1991
Eijk, I. van, Feest! Feestvieren in Nederland door de eeuwen heen, Utrecht/Antwerpen 1995

Esterik, Chris van, No expectations, hoe we werden wie we zijn, Amsterdam 2011 

Evers, L., Jodendom voor beginners, een heldere inleiding, Amsterdam 1999
Feest Verhalen, red.: J. van Hest, S. van der Valk, Bloemendaal 1996
Nederlandse Feesten databank, P.J. Meertensinstituut.
Fahrenfort, J.J. & Graft, C.C. van de, Dodenbezorging en cultuur, Amsterdam 1947
Fransen, Th., Carnaval ontmaskerd? Maasbree 1981

Fransen, Theo & Sander Mattheijssen, Hét carnavalsboek, van lentefeest tot festival, Venlo-Belfeld 2014
Frijhoff, W., Feesten in de 18de eeuw, in: Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolyk-heit, Feesten in de 18de eeuw, red, P. Knolle, Enschede/Leiden 1996
Gainda, R., Feestenboek, religieuze feesten en nationale gedenkdagen van migranten. Rotterdam 1986
Gielkens, J., Harmsen, G., Karsten, L., Een dag is 't van vreugde, een dag is 't van strijd, geïllustreerde geschiedenis van 1 Mei in Nederland. Amsterdam 1990

Gilst, A.P. van, Vastelavond en Carnaval, de geschiedenis van een volksfeest, Veenendaal 1974

Goede, Charlotte, Rumoerig het nieuwe jaar in, Ons Amsterdam, november 2010
Goudsblom, J., De Nederlandse samenleving in ontwikkelingsperspectief, Symposion 1, 1979
Gouw, J. ter, De volksvermaken, reprint Haarlem 1871
Graft, C.C. van de, Van den meiboom en de meitakken te Utrecht, Jaarboekje Oud-Utrecht, Utrecht 1938
Graft, C.C. van de, Palmzondag, Utrecht 1938
Graft, C.C. van de, Nederlandsche volksgebruiken bij hoogtijdagen, bewerkt door Tj. de Haan, Utrecht/Antwerpen 1978
Grolman, H.C.A., Nederlandsche volksgebruiken naar oorsprong en betekenis. Kalenderfeesten, Zutphen 1931
Groot, A.D. de, Saint Nicholas, a psychoanalytic study of his history and myth, The Hague/Paris 1965

Hagers, Steven, Rebel, 200 jaar aanspreken en uitvaart in Huizen, De Bilt 2015 
Groskamp-ten Have, A., Hoe hoort het eigenlijk? Amsterdam z.j.
Haks, D., Huwelijk en gezin in de 17de en 18de eeuw, Assen 1982
Hanewinkel, S., Reize door de majorij van 's Hertogenbosch in de jaare 1798, reprint 's-Hertogenbosch 1973
Haverkamp, O, Als 't kindje binnenkomt, Naarden 1948
Helsloot, J., De verspreiding van het Carnaval in Nederland na 1945, enkele voorlopige vooronderstellingen, in: Carnaval: niet van gisteren ...! Zes voordrachten, 's-Hertogenbosch 1981
Helsloot, J., Vermaak tussen beschaving en kerstening, Goes 1867 -1896, Amsterdam 1995
Helsloot, J., Sinterklaas en de komst van de kerstman. Decemberfeesten in postmodern Nederland tussen eigen en vreemd, Volkskundig Bulletin 22,3 1996

Helsloot, J,. De strijd om Zwarte Piet, in J.A. Hoving et al, Veranderingen van het alledaagse, 1950 - 2000, Den Haag 2005

Helsloot, J., De oudst bekende naam van Zwarte Piet: Pieter-me-knecht (1850). Nieuwsbrief november 2011, Meertens-instituut 
Hengel, S.J.H. van, Colf, Kolf, Golf, van middeleeuws volksspel tot moderne sport, Zutphen 1982
Heupers, E., Beeld van Eemland, over geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland, Utrecht 1968

Heuvel, H.W., Volksgeloof en volksleven, Zutphen 1909
Heuvel, H.W., Oud-Achterhoeksch boerenleven het heele jaar rond, Deventer 1927
Hobsbawm, E. & Ranger,T., The invention of Tradition, Cambridge 1983
Hoekstra. H., Vrome wensen en dode roodborstjes, Uitpakken! Duur, goedkoop, mooi en lelijk, Bijlage Het Parool, december 2000
Huizinga, J., Herfsttij der Middeleeuwen, studie over de levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, herdruk Groningen 1975
Huizinga, J., Neerlands Geestesmerk, Leiden 1946
Huizinga, J., Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw, een schets, Groningen 1975
Huwelijk, geboorte en overlijden bij Hindoes, Stichting Lalla Rookh, Utrecht 1986
Ising, A., Met vliegend vaandel en slaande trom, ontstaan en ontwikkeling van schuttersgilden en schutterijen in Brabant en Limburg, Hapert z.j.
Jaarboek minderheden 2000: beleidsontwikkelingen, feiten en cijfers, feestdagen, adressen, red.: H. Smeets, E. Martens, J. Veenman, Houten 2000
Jager, J.L. de, Volksgebruiken in Nederland, een nieuwe kijk op tradities, Utrecht/Antwerpen 1981
Jager, Jef de, Rituelen, nieuwe en oude gebruiken in Nederland, Utrecht/Antwerpen 2001
Jans, E., Het midwinterhoornblazen, Enschede 1977
Jansen, G.H., Een roes van vrijheid, kermis in Nederland, Meppel 1987 Janssen, L., Nicolaas, de duivel en de doden, opstellen over volkscultuur, Baarn 1993
Jobse-van Putten, J., De krentenwegge, een bijzonder brood bij geboorten, Cahiers van het P.J. Meertensinstituut 4. Amsterdam 1992
Kapteyn, P., Taboe, macht en moraal in Nederland, Amsterdam 1980
Kent, en versint, Eer dat je bemint, Vrijen en trouwen 1500 - 1800, Historisch Museum Marialust Apeldoorn, Zwolle 1989
De feestvierende katholijke kerk in Nederland, huisboek voor christelijke gezinnen, Venlo 1863
Keyser, M., Komt dat zien! De Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw, Amsterdam/Rotterdam 1976

Kleurrijk Utrecht, dagelijks leven in een multiculturele stad. Volkscultuur, boekenreeks over tradities en tijdsverschijnselen, 10,1 1993
Knappert, L., Van sterven en begraven, in: Uit onze bloeitijd, Baarn 1909
Knappert, L., Trouwen en bruiloft vieren, in: Uit onze bloeitijd, Baarn 1909
Knappert, L., het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw, Haarlem 1910
Knappert. L., Verloving en huwelijk in vroeger dagen, Amsterdam 1914
Knappert, L., het huiselijk leven, in: Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders, red. H. Brugmans, Amsterdam 1931
Kok, H.L., De geschiedenis van de laatste eer in Nederland, Lochem 1970
Koman, Ruben A., 100% Pasen, Geloof, bijgeloof en volksgebruiken in Nederland, 2012 

Kooy, G.A. (red), Gezinsgeschiedenis, vier eeuwen gezin in Nederland, Assen/Maastricht 1985
Krabben, A., De dood is springlevend, 's-Gravenhage 1997

Kreuzberger, E, Weihnacht anno dazumal, Christbaumschmuck fur Sammler, z.j., z.p.
Kruizinga, J.H., Levende folklore in Nederland en Vlaanderen, Assen 1953
Laan, K. ter, Folkloristisch Woordenboek, Den Haag 1974
Leer, M. van, Geven rond Sinterklaas, een ritueel als spiegel van veranderende relaties, Amsterdam 1995
Leer, M. van, Wie gelooft er nog in Sinterklaas? Een ritueel geschenkenfeest als spiegel van veranderende relaties, Volkskundig Bulletin 22, 3 1996
Lewis, L. Rannells, Birthdays, their delights, disappointments, past and present, worldly, astrological and infamous, London 1978
Romantische liefde, een droombeeld vereeuwigd, red. M. Rinkleff, Nijmegen 1986
Lindeboom, G.A., Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland, Bussum 1972
Louw, A. van der, Rood als je hart, Amsterdam 1974
Van Lust tot Leven, seksualiteit, zwangerschap en geboorte, Museum Boerhave, Leiden 2000
Maas, H.H.J., Het goud van de Peel, Helmond 1908

Mak, Geert, De levens van Jan Six, een familiegeschiedenis, Amsterdam 2016
Mak, J.J., Het Kerstfeest, ontstaan en verbreiding, viering in de Middeleeuwen, 's Gravenhage 1948
Marlisa, L, Gedenk Moedersdag, De Telegraaf 9 mei 2012

Matsier, N., Was Sinterklaas maar een gracht, Amsterdam 1995

Mathijsen, Marita, Jacob van Lennep, een bezielde schavuit, Amsterdam 2018

Matthey, Ignaz, Van elitekleding tot allemansdracht, het matrozenpakje als dalend cultuurgoed, THB 45, 2005
Meisen, K., Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande, Düsseldorf 1931

Meurkens, P. De gekkekar komt uit Den Haag, senator uit Boxmeer bedenkt oudste carnavalstraditie van Nederland, Nijmegen 2014.

Montijn, I, Leven op stand 1890 -1940, Amsterdam 1998

Montijn, I. Hoog geboren, 250 jaar adellijk leven in Nederland, Amsterdam 2012  
Molen, S.J. van der, Levend volksleven, een eigentijdse volkskunde van Nederland, Assen 1961
Molen, S.J. van der, Onze folklore, Amsterdam/Brussel 1980
Mont, P. de, Het paaschfeest in de Nederlandsche volkskunde, Brussel 1944 Morshuis, B. & Oude Elberink, H., Paasgebruiken in Ootmarsum, vlöggelen, paasvuur en Poaskearls, Oldenzaal 1994
Moser, D.-R., Fastnacht - Fasching - Karnaval, Das Fest der 'verkehrten' Welt, Graz/Wien/Köln 1986
Moser, D.-R., Bräuche und Feste im christlichen Jahreslauf. Brauchforme der Gegenwart in kulturgeschichtlichen Zusammenhängen, Graz/Wien/Köln 1993
Naaktgeboren, C., Wonder en realiteit in verleden en heden, een verkenning van de gedachten over zwangerschap en baring bij onze voorouders, in: Een kind onder het hart, verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu, red. H. Dupuis e.a., Amsterdam 1987.
Nederland Wereldland, feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in Nederland, red. P. van Schaik, Eindhoven 1998
Noordam, D.J., Volmaakt geluk: vier eeuwen huwelijk en gezin in Nederland/ Lust, last en plezier en: vier eeuwen seksualiteit in Nederland, in: Een kind onder het hart, Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu, red. H. Dupuis e.a., Amsterdam 1987

Oostrom, Frits van, Nobel streven, het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode, Amsterdam 2007  
Ouwerling, H.N., Uit de donkere gewesten, Helmond 1908

Pauw van Wieldrecht, A., Vin-je dat we een hoed op moeten?, persoonlijke herinneringen aan een bijna vervlogen levensstijl, Amsterdam 2003. 
Peeters, H., Dresen-Coenders,L., Brandenbarg, T.,Vijf eeuwen gezinsleven, Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland, Nijmegen 1988
Pessireron, S., Feesten over de hele wereld, Utrecht z.j.,
Pessireron, S., Zwangerschap in zeven 'Nederlandse' culturen, Utrecht z.j.
Pessireron, S., Trouwen in zeven 'Nederlandse' culturen, Utrecht z.j.
Pessireron, S., Rouwen in zeven 'Nederlandse' culturen, Utrecht z.j.
Plechtigheden en gebruiken bij huwelijk, geboorte en overlijden van moslims, Stichting Lalla Rookh, Utrecht 1980
Pleij, H., Het gilde van de blauwe schuit, literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late Middeleeuwen, Amsterdam 1979

Post, P. & Pieper, J., De Palmzondagviering, een landelijke verkenning, Kampen 1992
Putten, R. van, Dopen van binnen en van buiten, mastersciptie, Universiteit van Utrecht 2007

Rappard, H.A., Goede manieren, Haarlem 1909.  

Renterghem,T., Het geheim van Sinterklaas en de kersman, Utrecht/Antwerpen 1996

Rich, A., Uit vrouwen geboren, moederschap als ervaring en als instituut, Amsterdam 1979
Roever, N. de, Van vrijen en trouwen, bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandse zeden, Amsterdam 1890
Rooijakkers, G., Rituele repertoires, volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559 - 1853, Nijmegen 1994
Rooijakkers, G., 'Ho,ho, kom naar de kerstshow: spektakelstallen tussen communitas en competitie in de Kempen', Volkskundig Bulletin 22,3 1996
Rooijakkers, G., Sinterklaas en de donkere dagen voor Kerstmis, in: Ons soort mensen, levensstijlen in Nederland, red. H. de Jonge, Nijmegen 1997
Rooijakkers, G., Vieren en markeren. Feest en ritueel, in: Volkscultuur, een inleiding in de Nederlandse etnologie, red. T. Dekker, H. Roodenburg en G. Rooijakkers, Nijmegen 2000

Rooijakkers, G., Eer en schande, volksgebruiken van het oude Brabant, Amsterdam 2000

Sassen, August, Aantekeningen Brabantse folklore, handschrift 1900, Brabant Collectie, Tilburg

Santokhi, S., Omtrent de lijkbezorging bij hindoes in Suriname: 1873 - 1969, in: De cultuurgeschiedenis van de dood, red. A. van der Zeijden, Amsterdam 1990.
Schama, S., Overvloed en onbehagen, de Nederlandse cultuur in de gouden eeuw, Amsterdam 1988

Scheer, Arnold-Jan, De duivel op Ameland, National Geographic, november 2014 
Scheltema, J., Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen, Utrecht 1832
Schotel, G.D.J., Het oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw, bewerkt door C. Rogge, reprint z.j.
Schrijnen, Jos., Nederlandsche volkskunde, Zutphen 1915 - 1916
Shorter, E., De wording van het moderne gezin, Baarn 1977
Sillevis, H.A., De boer en zijn wereld, de boerenbevolking van de N.W. -Veluwe sociaal-typologisch beschouwd, Assen 1949
Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht, red.: L. Helder, S. Gravenberch, Berchem 1998

Smithuis, R., Feest, van Carnaval tot Kerst, een bonte inventarisatie van de vorige eeuw. Zoetermeer 2008
Snoep, D.P., Sterven en rouwen 1700 - 1900, in: Dood en begraven, Centraal Museum Utrecht, Utrecht 1980
Spapens, P. & Horsten, P., Driekoningenzingen, een lange en levende traditie, Volkscultuur 3, boekenreeks over tradities en tijdsverschijnselen 1996
Spierenburg, P., De verbroken betovering, mentaliteitsgeschiedenis van pre-industrieel Europa, Hilversum 1988
Sranan, cultuur in Suriname, red. Ch. van Binnendijk, P. Faber, Amsterdam/Rotterdam 1992
Steverlynck, C. Als de ooievaar komt, vrijen, trouwen en moeder worden in de twintigste eeuw, Tielt 2000
Stockmann. L., Creoolse vrouwengeheimen en rituelen in Nederland, in: Bonoeman, rasta's en andere Surinamers, onderzoek naar etnische groepen in Nederland, red. P. van Gelder, P. van der Veer, I. van Wetering

Stokvis, Pieter, Het intieme burgerleven, huishouden, huwelijk en gezin in de lange 19de eeuw, Amsterdam 2005

Stokvis, Pieter & Mathijsen Marita, Literatuur en maatschappij, het beeld van de burgerlijke levensstijl in Nederlandse romans 1840 -1910, in: Geschiedenis van het privéleven, bronnen en benaderingen, red, Pieter Stokvis, Amsterdam 2007

Strouken, I., Dit zijn wij, de belangrijkste 100 tradities van Nederland, Utrecht 2010

Tiemersma, D., De onderlinge verbondenheid en de bevrijding van leven en dood in het hindoeïsme, in: De vele gezichten van de dood, voorstellingen en rituelen in verschillende culturen, red.: D. Tiemersma, Rotterdam 1996
Thijssen, J. Trappen des ouderdoms, Uitgelezen boeken, jrg 15,1, 2012

Ven, D.J. van der, Van vrijen en trouwen op 't boerenland, Amsterdam/Mechelen 1929
Ven, D.J. van der, Van Nederlandsche luilakken, Baarn, 1934
Ven, DJ. Van der, Ons eigen volk in het feestelijk jaar, Kampen 1942
Verplanke, A.A., Oude sinterklazen op Ameland, een sociologische verkenning van een folkloristisch gebeuren, stencil 1975
Vervoort, R., Marokkaanse feesten, tradities en volksgebruiken, Merskem 1994
Volkscultuur, een inleiding in de Nederlandse etnologie, red.: T. Dekker, H. Roodenburg, G. Rooijakkers, Nijmegen 2000
Vries, S.Ph. de, Joodse riten en symbolen, Amsterdam 1968
Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen, De Bonte Was, Amsterdam 1978
Voskuil, J.J., Kerstblok en kerstboom in Nederland, Volkskunde 73 1975
Voskuil, J.J., Van onderpand tot teken, geschiedenis van de trouwring als voorbeeld van functieverschuiving, Volkskundig Bulletin 1 1975
Voskuil, J.J., Het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, of: op de klank van de midwinterhoorn de eeuwigheid in, Volkskundig Bulletin 7,1 1981
Wagenberg-ter Hoeven, A.A. van, Het driekoningenfeest, de uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw, Amsterdam 1977
Wagtendonk, K., Het memento mori van de islam, in: De vele gezichten van de dood, voorstellingen en rituelen in verschillende culturen, red.: D. Tiemersma, Rotterdam 1996
Werdmölder, H., Karnaval anders bezien, een studie naar het organisatorisch aspekt van het karnaval in Venlo, Volkskundig Bulletin 5,1 1979
Wingens, M., De Pinksterkroon is weer in 't land, hoezee! Het Pinksterkroonfeest in Deventer, Volkscultuur, tijdschrift voor tradities en tijdsverschijnselen, 6,2 (1989)
Wijers, C., Prinsen & clowns in het Limburgse narrenrijk, het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945 - 1992, Amsterdam 1995
Wilde, H. de, 75 jaar 3 oktober vieren, historie en traditie, Leiden 1961
Wouters, C., Van minnen en sterven, omgangsvormen rond seks en dood in de twintigste eeuw, Amsterdam 1990
Yerden, I., Ik bepaal mijn eigen lot, Turkse meisjes in conflictsituaties, Amsterdam 2001
Zeijden, A. van der, In de ban van de dood, in: De dood onder ogen zien, veranderende opvattingen over sterven en dood, red. I. Strouken, A. van der Zeijden, Utrecht 1999

 

 


terug naar boven